ข้อมููลหลัก

FM One สถานีวิทยุเพื่อความมั่นคง จ.ปัตตานี มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารที่มีประโยชน์จากภาคราชการและเอกชนสู่ประชาชน ปัจจุบันไม่สามารถรับฟังได้

ความคิดเห็นทั้งหมด