Buddhawas Radio (Sahatsakhan)

98.3 FM

ฟังวิทยุเลือกสถานีที่คุณชื่นชอบและค้นหาได้ที่นี่ เริ่มต้นที่ หน้าหลัก!

06 Çѹ¹Õéà»ç¹Çѹ·Ô¾Âìòมีชีวิต
  • 05 Çѹ¹Õéà»ç¹Çѹ·Ô¾Âìñ
  • 11 ËÂØ´...áÅéǴٷء¢ì
  • 30ÃÒ¡Òà - ¸ÃÃÁÁÍ͹äŹì58
  • ËÅǧ¾èÍÊØÃÈÑ¡´Ôì à¢ÁÃѧÊÕ
  • 016_¡ÃÃÁºÑ¹´ÒÅ
  • 17.àÃ×èͧ¾Ø·¸¤Ø³ 31 - 7-53
  • ÿþ!9%44-8
  • Radiohead - Pearly
  • 28·ÓÇѵÃàÂç¹ÇÑ´¾Ø·¸ÒÇÒÊ

ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุวัดพุทธาวาส (ภูสิงห์) คลื่นวิทยุเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีรายการเทศนาธรรมออนไลน์ ธรรมะออนไลน์ สาธยายพระไตรปิฎก รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเผยแพร่สู่ผู้ฟัง

คติพจน์

คลื่นพุทธธรรม นำสังคม อุดมปัญญา เป็นที่พึ่งทางใจ

การติดต่อ

วัดพุทธาวาส ภูสิงห์, 33 หมู่ 7 ตำบบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ , จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด