Buddhawas Radio (Sahatsakhan)

98.3 FM

ฟังวิทยุเลือกสถานีที่คุณชื่นชอบและค้นหาได้ที่นี่ เริ่มต้นที่ หน้าหลัก!

·ÓÇѵÃàªéÒÇÑ´¾Ø·¸ÒÇÒ - 0.มีชีวิต
  • 07ÃÒ¡Òà - ·ÓÇÑ´àªéÒ58
  • àÊÕ§»ÅØ¡ - àÊÕ§»ÅØ¡ ÀÒ¤ ñ.ñ
  • 34¨Ô§à¡ÔÅ·Õè¹Õè - ʶҹÕÇÔ·ÂØ..¾Íà¾Õ§
  • ËÅǧ¾èÍàÅÕèÂÁ °Ôµ¸ÚÁâÁ - 11 ÁÃ³ÊµÔ 07_08_11
  • 33¨Ô§à¡ÔÅ·Õè¹Õè - ʶҹÕÇÑ´¾Ø·¸ÒÇÒÊÀÙÊÔ§Ëì
  • wvmedhi - Embrega
  • 31¨Ô§à¡ÔÅ·èÒ¹¡ÓÅѧ¿Ñ§
  • 05.¹Ñ¡ºÇªÍÒªÕ¾ ÍÒªÕ¾¹Ñ¡ºÇª 2
  • 05.¹Ñ¡ºÇªÍÒªÕ¾ ÍÒªÕ¾¹Ñ¡ºÇª 1

ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุวัดพุทธาวาส (ภูสิงห์) คลื่นวิทยุเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีรายการเทศนาธรรมออนไลน์ ธรรมะออนไลน์ สาธยายพระไตรปิฎก รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเผยแพร่สู่ผู้ฟัง

คติพจน์

คลื่นพุทธธรรม นำสังคม อุดมปัญญา เป็นที่พึ่งทางใจ

การติดต่อ

วัดพุทธาวาส ภูสิงห์, 33 หมู่ 7 ตำบบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ , จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด