Buddhawas Radio (Sahatsakhan)

98.3 FM

ฟังวิทยุเลือกสถานีที่คุณชื่นชอบและค้นหาได้ที่นี่ เริ่มต้นที่ หน้าหลัก!

¤Ø³°ÔµÔ¹Ò¶ ³ ¾Ñ·Åا - à¢çÁ·ÔȪÕÇÔµมีชีวิต
  • ðø ¸ÃÃÁиÒÃÒ µÍ¹º·àÃÕ¹ÃÒ¤Òᾧ ò
  • ð÷ ¸ÃÃÁиÒÃÒ µÍ¹º·àÃÕ¹ÃÒ¤Òᾧ ñ
  • 34 - ÊÁÒ¸ÔÇÔÊØ·¸Ô
  • 002 - ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊѨ¨Ð
  • 007 ¾ÃÐÁËÒºØÃØɷ窹ÐÁÒÃ
  • 00à¾Å§..Ç͹¾ÃоÃËÁ
  • 19 ¾ÃиÃÃÁà·È¹Ò - ÇÒʹҺÒÃÁÕ-¾ÃÐÍ.ºØ­àÅÔÈ àËÁâ¡
  • ˹ÒǹÕé·ÕèÀÙÊÔ§Ëì
  • 12 - ¾Ø·¸·Ó¹ÒÂ-12

ข้อมููลหลัก

สถานีวิทยุวัดพุทธาวาส (ภูสิงห์) คลื่นวิทยุเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีรายการเทศนาธรรมออนไลน์ ธรรมะออนไลน์ สาธยายพระไตรปิฎก รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเผยแพร่สู่ผู้ฟัง

คติพจน์

คลื่นพุทธธรรม นำสังคม อุดมปัญญา เป็นที่พึ่งทางใจ

การติดต่อ

วัดพุทธาวาส ภูสิงห์, 33 หมู่ 7 ตำบบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ , จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140, ประเทศไทย
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง

ความคิดเห็นทั้งหมด